Nguyên tắc Đông Lâm

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Đ

ang làm công việc mà mình am hiểu. 
 

Ô

m công việc và làm tới cùng dù là một công việc nhỏ nhất.
 

N

ói đi đôi với làm và dám chịu trách nhiệm.
 

G

iữ gìn văn hóa tôn trọng kỷ luật.
 

L

 
uôn luôn biết sửa chữa sai lầm và tiến lên phía trước. 
 

Â

n cần lịch sự với khách hàng và đồng nghiệp.
 

M

ọi người luôn tư duy và hành động với tinh thần khẩn trương.