Mô tả công việc của Ban giám đốc công ty

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc của Ban giám đốc công ty

Posted on: November 6th, 2013 by lithaco

 

……………………………………………………………………………………

Dowload >>

 

Ký hiệu: MTCV-BGĐ

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

I. MỤC ĐÍCH

– Đảm bảo các cá nhân trong Ban Giám Đốc Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ, tránh đỗ lỗi, chồng chéo nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

– Nhằm thông báo các trưởng bộ phận trong toàn Công ty biết để thuận tiện trong quan hệ công việc.

 

II. PHẠM VI

– Áp dụng cho toàn Công ty.

 

III. NỘI DUNG

1. Giám Đốc Công Ty :

– Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty trước Hội đồng thành viên và pháp luật hiện hành.

– Chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại của Công Ty.

– Là người quyết định các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của Công ty.

– Giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động kinh doanh của Công Ty.

– Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng thành viên.

– Phát triển thị trường trong cả nước.

– Trực tiếp ký các Hợp đồng kinh tế.

– Quyết định toàn bộ giá cả mua bán hàng hóa vật tư thiết bị trừ các đơn hàng dưới 20 triệu VNĐ ủy quyền cho phó Giám Đốc duyệt..

– Quyết định giá đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh.

– Quyết định ngân sách hoạt động trong Công Ty theo kế hoạch phát triển do Hội đồng thành viên phê duyệt.

– Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi, séc.

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

– Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám Đốc.

2. Phân công nhiệm vụ và quyền hạn Phó Giám Đốc kỹ thuật ;

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động thi công, thiết kế của công ty.

– Nhận chỉ tiêu kế hoạch thi công của công ty, tổ chức điều hành thi công, thực hiện hoàn thành kế hoạch của công ty giao để đạt hiệu quả cao nhất.

– Tìm kiếm và chọn thầu phụ, đội khoán, lao động thuê ngoài thị trường.

– Ký các hợp đồng lao động thời vụ, lao động thuê ngoài, hợp đồng khoán việc với các Nhà thầu phụ và các đội thi công.

– Hằng năm xây dựng phương án tuyển dụng, đào tạo, quản lý nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của sản xuất

– Tổ chức thiết kế, lập dự toán các công việc thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty để tham gia báo giá, đấu thầu.

– Quản lý khối lượng, chất lượng công trình và lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán của công trình

– Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán, quyết toán của các Nhà thầu phụ và đội thi công.

– Quản lý, điều hành, đào tạo đội ngũ CBCNV, xây dựng hệ thống quản lý thi công và chất lượng công trình trong phạm vi toàn công ty.

– Xây dựng mục tiêu kế hoạch thi công theo quý, năm và đảm bảo lợi nhuận và vốn trong công ty.

– Quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động nhân sự, đề xuất khen thưởng kỹ luật tại các công trình.

– Báo cáo kết quả tình hình thi công của công ty cho Giám Đốc công ty.

2. Phân công nhiệm vụ và quyền hạn Phó Giám Đốc Kinh doanh

– Tìm kiếm các hợp đồng thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty theo chỉ tiêu do HĐQT giao theo từng năm.

– Lập kế hoạch, dự trù ngân sách cho hoạt động marketing, PR cho từng quý từng năm để tham mưu cho GĐ trình HĐQT phê duyệt.

– Nghiên cứu thị trường về đối thủ cạnh tranh, phân khúc thị trường nào cty sẽ tham gia, giá cả vật tư thiết bị của các hàng hóa liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cty.

– Nghiên cứu luật doanh nghiệp, các nghị định, thông tư có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty..

– Xây dựng, áp dụng quy chế lương áp dụng trong toàn công ty.

– Nắm vững luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản liên quan đến việc quản lý tài chính do nhà nước ban hành để áp dụng cho công ty.

– Xây dựng và trình Giám đốc duyệt các thông số tài chính như Tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu của từng công trình, từng hợp đồng, cơ cấu các khoản phí trong tổng phí hoạt động của công ty và từng bộ phận trực thuộc công ty, tỷ lệ tái đầu tư cho năm tài chính tiếp theo.

– Dự kiến phân phối lợi nhuận hàng năm cho các cổ đông trong hội đồng thành viên.

– Tham mưu cho Giám Đốc về việc điều hành vốn trong công ty.

– Nghiên cứu biện pháp giảm giá thành, giảm chi phí trong công ty.

– Thẩm định các bản quyết toán lãi, lỗ hằng quý, hàng năm.

– Kiểm tra bảng cân đối kế toán do phòng Kế toán lập ra.

– Ký Hợp đồng kinh tế theo ủy quyền của Giám đốc, phê duyệt một số văn bản giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất trong công ty theo ủy quyền của Giám đốc.

– Giám sát, phê duyệt việc mua bán vật tư phục vụ trong quá trình sản xuất.

– Xây dựng các chế độ chính sách như : lương, chính sách xã hội và những chính sách khác đối với người lao động.

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

004