Mô tả công việc kế toán tổng hợp

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc kế toán tổng hợp

Posted on: November 15th, 2013 by lithaco

………………………………………………………………………………………………

 

Dowload >>

 

I. Thông tin chung

Bộ phận Phòng Kế toán
Chức danh Kế toán tổng hợp
Quản lý trực tiếp Trưởng phòng kế toán

 

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1.  Triển khai và thực hiện công việc:

–   Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

–   Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

–   Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

–   Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

–   Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

–  Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

–  In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

–  Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

–  Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

–  Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

–  Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

–  Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

–  Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

–  Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán.

–  Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

–  Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

2. Các hoạt động phối hợp:

a. Đối nội:

Phối hợp với các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong công tác nhân sự (tổ chức nhân sự nội bộ, tuyển dụng, sử dụng, điều động, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật CBCNV…), công tác kiểm tra các dữ liệu liên quan đến Tài chính, Kế toán.

b. Đối ngoại:

Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, khách hàng, chủ đầu tư, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế toán.

 

III. Các công việc nội chính, hành chính của phòng:

–  Quản lý, kiểm tra việc chấp hành và chấp hành đúng Nội Quy, quy chế và các quy định quản lý     của công ty của CBCNV thuộc phòng kế toán.

–  Quan hệ đoàn kết nội bộ.

–  Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

–  Quản lý sử dụng và sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

 

IV. Báo Cáo :

–  Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng, Phó Trưởng phòng hoặc người có thẩm quyền định kỳ, hoặc đột xuất.

 

V.  Quyền Hạn :

– Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai sót.

– Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

 

VI.  Chỉ tiêu :

STT

 

CHỈ TIÊU

 

YÊU CẦU

01

Giới tính Nam/Nữ

02

Độ tuổi Từ 25  tuổi trở lên.

03

Sức khỏe Sức khỏe tốt

04

Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kếtoán, kiểm toán, tài chính.

05

Kỹ năng – Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý.-Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

06

Kinh nghiệm Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc đúng ngành nghề ở công ty quy mô lớn
chu-ky