Mô tả công việc Trưởng phòng HC-NS

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

Trãi nghiệm và Tin Dùng

Mô tả công việc Trưởng phòng HC-NS

Posted on: November 7th, 2013 by lithaco

………………………………………………………………………….

Dowload >>

 

I. Thông tin chung:

Bộ phận

 

Hành chánh – Nhân sự

Chức danh

 

Trưởng phòng

Quản lý trực tiếp

 

Giám đốc

 

II. Nhiệm vụ cụ thể:

 1.  Triển khai công việc (80%):

– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, tháng, quý.

– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

– Lập ngân sách nhân sự.

– Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

– Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

– Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

– Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

– Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

– Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lỉnh vực Hành chánh-Nhân sự.

– Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

– Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

– Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

– Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

– Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

2. Các hoạt động phối hợp (10%):

a. Đối nội (5%):

– Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

b. Đối ngoại (5%):

– Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

3. Các công việc nội chính, hành chính của phòng (20%):

– Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty

– Quan hệ đoàn kết nội bộ.

– Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

– Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

III. Báo cáo

– Báo cáo cho Giám Đốc hoặc người được uỷ quyền kết quả thực hiện công việc theo kỳ hạn được giao (đạt được, không đạt được, nguyên nhân biện pháp giải quyết).

– Lập kế hoạch làm việc hàng tuần, vào chiều thứ 6 mỗi tuần báo cáo Giám Đốc hoặc người được uỷ quyền tình hình thực hiện kế hoạch công việc của tuần trước, đồng thời lập kế hoạch cho tuần tới.

IV. Quyền hạn:

– Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong Công ty cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các chứng từ, sổ sách, dữ liệu… liên quan đến công việc đảm nhận.

V. Chỉ tiêu

STT

 

CHỈ TIÊU

 

YÊU CẦU

01

  Giới tính   Nữ

02

  Độ tuổi   Từ 25 tuồi trở lên

03

  Sức khoẻ   Tốt

04

  Trình độ văn hoá   Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên

05

  Kỹ năng   Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel), biết sử dụng phần mềm kế toán.

06

  Kinh nghiệm   Có  kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh trên 03 năm trở lên.


 

  

              

 

chu-ky