Quyết định về việc thưởng tết dương lịch 2014

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Hotline: 0918 886 502
094.181.2233

www.lithaco.com


Email: tamtq@lithaco.com
info@lithaco.com

CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 19.12/2013/QĐ-ĐL                                                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                                          --------o0o-------

                                                                                                                          TP HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 

( V/v Thưởng Tết Dương Lịch năm 2014 )

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

 

-          Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

-          Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp Tết Dương Lịch năm 2014 cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

 

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau :

 

1)      CBCNV có thời gian làm việc trên 01 năm mức thưởng: 500,000 đồng

2)      CBCNV có thời gian làm việc trên 6=>1 năm mức thưởng: 300,000 đồng.

3)      CBCNV có thời gian làm việc 6<= tháng mức thưởng: 200,000 đồng.

 

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày 31/12/2013;

 

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

 

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM

005

Nơi nhận:

-          HĐQT

-          Các phòng ban, công trình

-          Lưu HC-NS

-          Dán thông báo tại Công ty